Japanese Radish
Best restaurants you can enjoy Japanese Radish [だいこん:Daikon] in Japan!