Kampachi
Best restaurants you can enjoy Kampachi (young yellowtail) [かんぱち:Kampachi] in Japan!